การนำเข้า และส่งออกปลากัด
 
     
     

. . . การขอใบรับรองการตรวจโรคปลา กรณีที่ประเทศปลายทางต้องการ
1. ยื่นคำร้องขอใบรับรองสุขภาพสัตว์น้ำ พร้อมกันแนบเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ คือ - สำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับของบริษัท (หนังสือจดทะเบียนบริษัท)
1.3 หนังสือรับรองของสำนักทะเบียนหุ้นส่วนหรือบริษัท
1.4 สำเนาทะเบียนการค้า
1.5 สำเนาทะเบียนพาณิชย์
- สำหรับบุคคลธรรมดา
1.1 สำเนาทะเบียนบ้าน
1.2 สำเนาทะเบียนพาณิชย์
1.3 ใบอนุญาตค้าสัตว์น้ำ
2. ตัวอย่างสัตว์น้ำประมาณ 5-10 % ของจำนวนที่จัดส่ง 3. ใช้เวลาดำเนินงานเป็นเวลา 2 วัน (เว้นวันหยุดราชการ) โดยติดต่อขอตรวจได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 579-4122 , 579-6803 , 579-6977, โทรสาร 561-3633

. . . ขั้นตอนการส่งสินค้าออกนอกประเทศ
1. บรรจุหีบห่อโดยการบรรจุใส่ถุงอัดออกซิเจน แล้วใส่กล่องโฟม หรือกล่องกระดาษ พร้อมทั้งใบรับรองคุณภาพสัตว์น้ำ ตรวจสอบดูว่าต้องยื่นขอตรวจสอบชนิดปลากับกองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง ด้วยว่า ติด CITES หรือไม่
2. ติดต่อส่งสินค้าไปยังผู้สั่งสินค้า โดยผ่านทาง Cargo หรือ Airline

. . . ขั้นตอนการนำเข้าสินค้าที่มีชีวิตเข้าประเทศ
1. ยื่นเรื่องขอเอกสารใบรับรองการนำเข้าที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรประมง กรมประมง
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 579-4122 , 579-6803 , 579-6977, โทรสาร 561-3633
- สำหรับบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน

. . . สำหรับบริษัท
1. หนังสือการจดทะเบียนประกอบการค้า
2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจ

     
     
ปลากัดลูกทุ่ง | ปลากัดลูกหม้อ | ปลากัดลูกผสม
อาหารที่ใช้เลี้ยงปลากัด | การเลี้ยงเพื่อการแข่งขัน | การเพราะเลี้ยงลูกน้ำ | การเพาะเลี้ยงไรแดง
     
     
@ Copyright by thaibetta